|

روابط عمومی و پذیرش

 

 

 

  سعید محمدزاده 

 سمت: مسئول روابط عمومی موسسه

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

محمدرضا قربانی

سمت: مسئول فنی سایت و اینترنت